Betaalbare thuiszorg


 
 

Privacy en geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Zorgservice thuiz in goede handen; onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de dienstverlening spreken met mensen die hierbij betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard (conform WGBO).  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, deze zo nodig te verbeteren en het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens. Indien u dit wenst kunt u het volledige privacyreglement bij ons opvragen. 

Privacybeleid3.pdf (566.51KB)
Privacybeleid3.pdf (566.51KB)


Meldplicht datalekken

Een ieder die betrokken is bij verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden bij de directie. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Aan de hand van de procedure 'Meldplicht Datalekken' wordt bepaald of er sprake is van een datalek en of deze gemeld moet worden en op welke wijze dit moet gebeuren.