Privacy

Privacy en geheimhouding

Uw privacy is voor Zorgservice thuiz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG wetgeving, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de dienstverlening spreken met mensen die hierbij betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van uw persoonsgegevens is vastgelegd in het privacyreglement. Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren bij onjuistheid en te weten wie inzage heeft in uw gegevens. Uw dossier wordt maximaal 20 jaar bewaard na beëindiging van de zorgovereenkomst (conform WGBO).

Meldplicht datalekken

Een ieder die betrokken is bij verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per direct te melden bij de directie. Bij een datalek is er sprake van een inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Aan de hand van de procedure ‘Meldplicht Datalekken’ wordt bepaald of er sprake is van een datalek en of deze gemeld moet worden en op welke wijze dit moet gebeuren.

Menu